8 feb. 2009

Het constitutionele Amendement in Venezuela verdiept de Participatieve Democratie

Más abajo en español.


De beurt is aan de Venezolanen om aanstaande 15 februari  te beslissen,  in  een volksreferendum de over de goedkeuring van het Constitutionele Amendement. Evenals  het  volk van Bolivia  soeverein heeft gekozen  voor zijn nieuwe Grondwet in het recente Constituerende referendum.

De doelstelling van het Constitutionele Amendement is de soevereine besluitvormende macht van het Venezolaanse volk uit te breiden, de Participatieve Democratie uit te breiden en te verdiepen. Zij die via de grondwet  door middel van referendum  een slechte regeerder  op de helft van zijn termijn kunnen herroepen,daarvan is gerechtvaardaardigd  dat zij streven naar het wettelijk kunnen herkiezen, volgens de Grondwet  en de wetten,   van een verkiesbare post voor een goede regeerder voor een nieuwe periode.

Het  Bolivariaanse Socialistische revolutionaire proces, waarborgt democratisch  via  de Nationale Grondwet en de wetten, dat het volk  is wie beslist welke kandidaat zich verkiesbaar stelt  en het volk kiest in de presidentiele verkiezingen of een andere post dat aan volksverkiezing onderworpen wordt.

Het Venezolaanse volk, progressieven en revolutionairen overal in de wereld moeten oppassen voor de manipulaties van de conservatieve en reactionaire oppositie, zowel op het politieke gebied, als door middel van hun media. Media die rekenen op de steun van de internationale reactie om het duidelijke en getrouwe  nieuws tegen te houden over  het socialistische revolutionaire proces in Venezuela.

Een concreet voorbeeld van de manipulatie van deze reactionaire oppositie, kon vorig jaar gezien worden  toen de politieke partij van oppositie "Podemos" (wij kunnen)  zijn lid Juan Jose Molina naar het Europees Parlement zond samen met Leopoldo Lopez van de oppositiepartij  "Un Nuevo Tiempo" („Nieuwe TIjd"), een partij die betrokken  was bij de staatsgreep van Carmona, 2002.

Zijn  plan hield in dat het Europees Parlement  hen zou steunen  om de regering  van Hugo Chavez van administratief onvermogen te beschuldigen van  de functionarissen betrokken in corruptiepraktijken. Maar het Europees Parlement weigerde om over dit onderwerp te discussiëren,  omdat het van mening is dat  dit  een intern onderwerp was en dat het op geen enkele  manier het de rechten van de mens overtrad.

Wij moeten niet geloven wat de oppositie tegen ons zegt daar wij de ervaring hebben van de mobilisering die het volbracht voor  het uitgevoerde referendum  dat gehouden werd in 2007, toen wonnen zij met een zeer klein verschil maar hun overwinning werd erkend.

Om het referendum  van 2007 te saboteren,  zette de oppositie op het politieke gebied de studentenbeweging  in van nieuwe gezichten in. De studenten  hoofdzakelijk van privé universiteiten, werden gemobiliseerd tegen het referendum en bevorderden de chaos en het geweld.

 Voor meer details van deze studentenbeweging, zie: (http://www.dailymotion.com/video/x3q7re_nuevas-caras_news)

 Op het ogenblik proberen zij het zelfde te doen.  De tegen het vaderland gekeerde studentenminderheid is actief, vooral in de hoofdstad, Caracas. Met het geweld en de chaos zoeken deze mensen doden te laten vallen  en op deze manier de regering van Hugo Chavez in diskrediet te brengen, geheel  volgens een plan dat door het Ministerie van Staat van de Verenigde Staten wordt georganiseerd en recentelijk gecoördineerd met de zakengelastigde in  Venezuela  voor  de Verenigde Staten  , tijdens een vergadering met leiders van de Venezolaanse oppositie, in Puerto Rico (http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=31&t=88639)

Onlangs staken de oppositiestudenten  de berg „Avila", in brand die deel uitmaakt van het nationale park Waraira Repano. Ook roepen zij op tot mobiliseringen waar molotov cocktails worden meegenomen. Dit betekent dat de politie bereid is om tegen de gewelddadige demonstranten op te treden.

De Nationale Kiesraad (Consejo Nacional Electoral, CNE), een onafhankelijke macht van de staat, samen met de Bolivariaanse strijdkrachten, ontwikkelt een veiligheidsplan uit om de democratische burgerorde op deze 15 februari te beschermen

De aanhangers  van de Bolivariaanse Revolutie  worden ook gemobiliseerd. Alle politieke partijen van linkerzijde werken er aan zodat er meer mensen het voorstel steunen. Arbeiders, studenten, inwoners van het gehele land en alle politieke partijen zijn zeer actief om te  proberen dat een zo groot mogelijke hoeveelheid mensen het grondwettelijke amendement onderschrijft.

Het zal altijd het volk zijn , die door middel van zijn stem , herbevestigd door de wil van het volk, degene zijn die beslist wie de verkiezingen zal winnen.

Diverse landen in Europa net als in de rest van de wereld, kennen reeds de mogelijkheid tot herverkiezingen van presidenten, eerste ministers, zoals dit amendement dat onderworpen wordt aan de wil van het volk het voorstelt aanstaande 15 februari 2009.

Het Venezolaanse volk, met de regering van Hugo Chavez, heeft de nu macht, is hoofdrolspeler in  de Bolivariaanse socialistische revolutie. Als het

Daar wij in de Bolivariaanse  Revolutie van het Venezolaanse volk dat geleid wordt door zijn president Hugo Chavez geloven,  steunt de Bolivariaanse Kring van Nederland , het grondwettelijke amendement dat aan het referendum wordt onderworpen op  15 van februari 2009.

Bolivariaanse Kring Nederland
Tel: 06 3442 5826

info@circulobolivariano.nl 
http://www.circulobolivariano.nl/ 
http://bolivariaansekring.blogspot.com/

 

La Enmienda Constitucional en Venezuela profundiza la Democracia Participativa 

 
A los venezolanos les toca decidir, el próximo 15 de febrero de 2009, en referéndum popular la aprobación de la Enmienda Constitucional. Así como decidió soberanamente el Pueblo de   Bolivia por su nueva Constitución en el reciente referéndum Constituyente.
 
El objetivo de la Enmienda Constitucional es ampliar el poder de decisión soberano del pueblo venezolano, ampliar y profundizar la Democracia Participativa. Quienes pueden constitucionalmente revocar mediante referéndum a un mal gobernante a la mitad de su período, es legítimo que aspiren a poder reelegir, constitucionalmente, en un cargo de elección popular a un buen gobernante para un nuevo período, de acuerdo a la Constitución y las leyes.
 
El proceso revolucionario, Bolivariano Socialista, garantiza democráticamente  a través de la Constitución Nacional y las leyes, que el pueblo es quien decide cuál candidato postula y elige en las elecciones presidenciales u otro cargo de elección popular.
 
El pueblo venezolano, los progresistas y revolucionarios en todo el mundo deben estar en guardia ante las manipulaciones de la oposición conservadora y reaccionaria, tanto con maniobras políticas, como por intermedio de sus medios de comunicación. Unos medios que cuentan con el apoyo de la reacción internacional, tergiversando y ocultando la noticia clara y veraz del proceso revolucionario socialista en Venezuela.
 
Un ejemplo concreto de la manipulación de esta oposición reaccionaria, se pudo apreciar el año pasado, cuando el partido político de oposición "Podemos", envió a su miembro, Juan José Molina, al Parlamento Europeo junto a Leopoldo López del partido de la oposición "Un Nuevo Tiempo", un partido involucrado en el golpe de Estado de Carmona, el 2002. Su plan pretendía que el Parlamento Europeo les apoyara para sancionar al Gobierno de Hugo Chávez por la  inhabilitación administrativa de los funcionarios implicados en actos de corrupción. Pero el Parlamento Europeo se negó a discutir sobre este tema opinando que éste, era un asunto legal interno y que de ninguna manera violaba los derechos humanos.
 
No podemos creer lo que nos dice la oposición pues tenemos la experiencia de la movilización que llevó a cabo en el referéndum por la Reforma Constitucional, celebrado el 2007, entonces ganaron con una pequeñísima diferencia y se reconoció su victoria.
Para sabotear el Referendo del 2007 la oposición puso en marcha, en el campo político, el movimiento estudiantil de nuevas caras. Los estudiantes, principalmente de universidades privadas, fueron movilizados contra el Referendo y promovieron el caos y la violencia.
Para más detalles de este movimiento estudiantil, ver documental: (http://www.dailymotion.com/video/x3q7re_nuevas-caras_news)
   
Actualmente intentan hacer lo mismo. La minoría estudiantil anti patria está activa, principalmente en la capital, Caracas. Con la violencia y el caos estas personas están buscando provocar muertes y de esta forma desacreditar al Gobierno de Hugo Chávez, de acuerdo a un plan organizado por el departamento de Estado de los Estados Unidos y coordinado recientemente con el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, en reunión con dirigentes de la oposición venezolana, en Puerto Rico (http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=31&t=88639 )
 
Recientemente, los estudiantes de oposición, prendieron fuego al "Ávila", montaña que forma parte del parque nacional Waraira Repano. También están llamando a movilizaciones donde llevan cócteles molotov. Esto obliga a la policía a estar dispuestos a actuar contra los manifestantes violentos.
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE), un Poder independiente del Estado, junto a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, está desarrollando un plan de seguridad para resguardar el orden cívico democrático para este 15 de febrero.
 
Los partidarios de la Revolución Bolivariana también están movilizados. Todos los partidos políticos de izquierda están trabajando para que más personas apoyen la propuesta. Trabajadores, estudiantes, pobladores de todo el país y todos los partidos políticos están muy activos intentando que la mayor cantidad posible de personas respalde la Enmienda Constitucional.
 
Siempre el pueblo, por intermedio de su voto, reafirmando la voluntad popular, será quien elija al triunfador o triunfadora de las elecciones.
Diversos países en Europa como en el resto del mundo, ya conocen la posibilidad de reelecciones de presidentes, primeros ministros, tal como propone esta enmienda que es llevada a la decisión de la voluntad popular el 15 de febrero de 2009.
 
El  pueblo venezolano, con el Gobierno de Hugo Chávez, tiene ahora el poder, es protagonista de la revolución socialista Bolivariana. Si la enmienda es aprobada, el pueblo podrá profundizar su revolución socialista.
 

Porque creemos en la Revolución Bolivariana del pueblo venezolano, liderada por su Presidente, Hugo Chávez, el Círculo Bolivariano de Holanda, apoya la Enmienda Constitucional que será sometida a Referéndum el 15 de febrero de 2009.

 

Círculo Bolivariano de Holanda
Tel: 06 3442 5826